75 jaar Huis Van Dijck

Wedstrijdvoorwaarden: WIN een droomfeest t.w.v. € 7500

ARTIKEL 1

Huis Van Dijck, met maatschappelijke zetel in de Nijverheidstraat 15, 2570 Duffel, België, viert haar 75-jarig bestaan en organiseert een winactie zonder aankoopverplichting. De actie ‘Win een droomfeest ter waarde van € 7500’ start op 02/02/2024 en eindigt op 07/11/2024 om 23.59 uur. Enkel voor deelnemers in Vlaanderen, België.

ARTIKEL 2

Dit reglement bepaalt de algemene voorwaarden voor deelname aan de wedstrijd. Deelnemers geven door deelname aan dat ze de voorwaarden hebben gelezen en aanvaarden onvoorwaardelijk alle bepalingen ervan.

ARTIKEL 3

Alle personen die minimaal 18 jaar zijn en woonachtig zijn in België, kunnen aan deze wedstrijd deelnemen. Uitgesloten zijn de medewerkers van Huis Van Dijck, evenals alle direct of indirect betrokken medewerkers en hun gezinsleden.

ARTIKEL 4

Deze wedstrijd wordt aangekondigd op de officiële website en socialemediakanalen van Huis Van Dijck. Om geldig deel te nemen, zijn de volgende stappen vereist:

  • Deelnemers dienen zich in te schrijven via het aangegeven inschrijvingsformulier.
  • Deelnemers dienen een foto van hun leukste feestherinnering te delen op het daarvoor ontwikkelde platform van Huis Van Dijck.
  • Foto’s die tegen het einde van de wedstrijd (30/06/2024 om 23.59 uur) de top 10 bereiken met de meeste likes, maken kans op het droomfeest van € 7500.
  • De uiteindelijke winnaar uit de top 10 wordt bepaald door een competitie (details volgen later).

ARTIKEL 5

Hier is hoe de prijs eruitziet: de gelukkige winnaar krijgt een evenement ter waarde van € 7500, exclusief BTW, inclusief catering, volledig georganiseerd door Huis Van Dijck. Wie deze felbegeerde prijs wint, wordt beslist in een boeiende eindstrijd.

Het evenement blijft binnen het budget van € 7500, is niet inwisselbaar en wordt niet in contanten uitbetaald. In geval van overmacht of onverwachte omstandigheden behoudt Huis Van Dijck zich het recht voor het evenement te vervangen door andere prijzen van gelijke of hogere waarde. Na afloop van het evenement kan Huis Van Dijck niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele ongevallen of schade die hier (on)rechtstreeks mee verband houden. In geval van gebreken moet de winnaar contact opnemen met Huis Van Dijck, Nijverheidstraat 15, 2570 Duffel. De prijs is ondeelbaar en moet worden aanvaard zoals deze is toegekend. Het evenement mag duurder zijn, zolang het winnende bedrag van 7500 euro van de totale kostprijs wordt afgetrokken. Winnaars stemmen zonder beperking in met deelname aan communicatie rond de actie en het evenement en begrijpen dat Huis Van Dijck hun naam en foto’s mag gebruiken voor promotiedoeleinden zonder aanspraak te maken op bezoldiging, auteursrechten of enig ander voordeel dan de hoofdprijs (het evenement) die aan hen is toegekend.

ARTIKEL 6

Deelnemers dienen hun foto op het platform van Huis Van Dijck te plaatsen vóór 30/06/2024 om 23.59 uur. De datum voor het te winnen feest wordt bepaald op basis van de beschikbaarheid bij Huis Van Dijck.

ARTIKEL 7

De 10 deelnemers met de meeste likes op hun foto ontvangen na afloop van de inschrijving een reactie op hun inzending via mail of telefoon. Deze deelnemers dienen hun gegevens binnen 1 week na het contact te bevestigen. Als een deelnemer zijn inzending niet bevestigt binnen deze periode, vervalt het recht op de prijs (het evenement), en wordt de eerstvolgende deelnemer met de daarvoorafgaande meeste likes als winnaar bepaald. In het geval van een ongeldige inzending vervalt de kans op de hoofdprijs (het evenement) definitief. De winnaar ontvangt de hoofdprijs (het evenement) tijdens een door Huis Van Dijck georganiseerde competitie in november 2024 – de exacte datum wordt later bekendgemaakt.

ARTIKEL 8

Huis Van Dijck zorgt voor een vlekkeloos verloop van de winactie, zelfs in geval van betwistingen of onvoorziene omstandigheden. Alle genomen beslissingen in het kader van deze actie zijn definitief. Huis Van Dijck behoudt zich het recht voor de actie, het verloop ervan, en/of de actievoorwaarden te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden dat vereisen.
Huis Van Dijck kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor onderbreking, wijziging, uitstel, of annulering van de winactie door omstandigheden buiten hun controle. Tenzij sprake is van ernstige of opzettelijke fout, is Huis Van Dijck niet aansprakelijk voor ongevallen, kosten, of schade als gevolg van deelname aan de actie en de eindcompetitie.

ARTIKEL 9

Deelname aan de winactie betekent de volledige aanvaarding van dit reglement zonder enig voorbehoud. Het reglement is te raadplegen op de officiële website van Huis Van Dijck. Voor een papieren kopie van dit reglement kunnen deelnemers een voldoende gefrankeerde envelop met hun adres sturen naar Huis Van Dijck, Nijverheidstraat 15, 2570 Duffel, met vermelding: ‘Win een Droomfeest ter waarde van € 7500’. Klachten dienen schriftelijk te worden ingediend binnen 15 werkdagen na het evenement.

ARTIKEL 10

Deelnemers stemmen in met het gebruik van hun persoonlijke gegevens voor publicitaire doeleinden. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 hebben deelnemers recht op inzage en wijziging van hun persoonsgegevens, alsook het recht om het gebruik voor marketingdoeleinden te weigeren. Verdere informatie is verkrijgbaar bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Huis Van Dijck treft redelijke maatregelen om de gegevens vertrouwelijk te houden en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door onbevoegden.

Datum laatste wijziging: 07/02/2024.